Rahid Ulusel “Dişi ədəbiyyat”, yaxud Söz ovxarı

 

 


 

Vermədinsə dünyaya dalğa-dalğa əks-səda,

Heç qalmayacaq səndən bir quruca eks-səda! 

 

***

 

Dünyanı çöndərəcək hadisəni yaradanlar var!

Bir də ondan gec xəbər tutduğuna peşman olanlar!

 

***

 

Baxın ilgəklənmiş göy tavanına: yüz milyonlarla insan –

Asılıb yellənir ölü məfkurələrin dar ağacından. 

 

***

 

Sən yarımçıqlığında görürsənsə hər yanı – 

Bütövlüyündə dərk etməməkdəndir dünyanı.

 

***

 

Necə fikir dönər közə – 

Səni yandırıb keçməsə?! 

Necə bütöv doğular o – 

Səni tən yarıb keçməsə?!  

 

***

 

Gör necə batır taxtaya başına çəkiclə vurulan mismar –

Qısqırdılan ordu-ordu insanların mayasında ondan var.

 

***

 

Yanılma xiyabanında ilğımdan absurda dönmək gör necə asan:

Yağdırılan gülüşlərdən yayxanacaq, qapazı sığal sanacaqsan!

 

***

 

Hardan doğdu bu məntiq: “Başlı başın saxlasın”:

Tərpənməz daşları bəs başsız necə laxlatsın?!

 

***

 

Yırtıq mənəviyyatlar lüt soyunub çimir çamır altında daha:

Yağ damızdırır şit yumor arsızlığına çəllək-çəllək qəhqəhə!

 

***

 

Solduqca, vağamlaşdıqca içimizdə Dədə Qorqud

– Salxımlanıb sallanır yerində cır-cır dedi-qodu. 

 

***

 

Söz-sənəti basır bit,

Tənqidçi gedəndə küt.

 

***

 

Sözün erkəyi itlərə qursaq:

Şair – sarayın dekorudursa.

 

***

 

Yengəliyini tərgitsə əgər tənqid, tapar zatın:

Utanar, olmaz daha züytutanı ədəbiyyatın.

 

***

 

Sən orda turp satırsan, mənsə burda yerkökü.

Sən orda yat, mən burda, bəs Vətəni kim tikə?!

 

***

 

Əhsən! Otuz cildlik külliyyatında hər şey var, ey böyük ustad!

Hətta it ilində ali sünnət toyunda söylədiyin tost da.                       

 

***

 

Ey şair! Dünyadan söz dərdiyin yetər, indi onun közünü dər.

Yetişibsən, şirən damır, qıvrılıban saplağından özünü dər.

 

***

 

Bütləşdi gözündə rəsmiyyə.

Gecə-gündüz yazdı mədhiyyə.

Yıprandı içində fəxriyyə.

Ağlar günə qaldı biçarə –

Ömrü dönüb oldu mərsiyyə.

 

***

 

Şairin üstünə ilham pərisi soyunub yerinə girəndə gəlir,

Xəstənin üstünə təcili həkim Əzrail əlini verəndə gəlir. 

 

***

 

Zülmətdə şimşək qılıncların rəqsi

Qarışıq cinslərin orgiya-seksi

Dul mələklərin neqativdə əksi

Cırır yaxasını sütül postmodernist

Söndürmür atəşini ayran, pepsi

Duelə çağırır Saz Ələsgəri

Birbaşa ölümə aparır taksi... 

 

***

 

Qoy mələr qalsın məmələri şux anan, bığıburma atan:

Səni doğa bilər postmodern nənə süni mayalanmadan.

 

***

 

Ey şair! Şərqin döşəyində “yarın ləblərindən busə” dərmək bitmədimi?!

Bil! Sənin itib batdığın dünya – nəhənglərin yedəyində salxaq bir gəmi.

 

***

 

Şou-biznesdi bu ha, cənablar, bütün səviyyələri malalar, qrimlər.

Özünüzü tox tutun – sənətin dibindəkilərini başda görəndə.

 

***

 

Hamı gedir işıq olan tərəfə.

Biz qaçırıq deşik olan tərəfə.

 

***

 

Gülzadələrə hörünü süzdü qədəh-şeirinə 

Tüstülü-qəlyanlı çayxana küncündəki şair.

Ustadlara atdığı kirtək olsa da “klas”yerinə,

Heç bilmədi bir dənəcikmiş kal əncirdəki şair...

 

***

 

Elə pota baş var, içində bir baş da var –

Hər hökm yalnız onun, özü boş-boş dınqıldar.

 

***

 

Biz ki belə deyildik, bəs niyə olduq belə:

Şələni lələ basıb, yoxsa lələni şələ?!

Hürkür hamı özündən, divarda göz axtarır –

Əl ayağa qandaldır, dil də kəlləyə tələ!

 

***

 

Hərə bir nəsnə kəşf edib: bəs biz nəyi? 

– Özümüzü içimizdə öldürməyi. 

 

***

 

Yazar qapar hər yazarın artığın,

Varsa onun qafasında yırtığı.

 

***

 

Böyüdükcə keçəl sözlə həmzə-həmzə

Senzor köçdü idarədən içimizə.

 

***

 

Hətta ürək sözləri tərcümə tək dilində –

Əslinisə gizlədib şaxta dərinliyində.

 

***

 

Düş qotur yabılardan, kimin sənə ərki nə:

Kimin atı çapırsa, gəl, min onun tərkinə!

 

***

 

Məhəmmədin yanına dağ gəlmirsə, neyləyək:

Dağdan dürmək düzəldib, qurtarınca çeynəyək.

Məhəmmədi ortadan iki yerə ayıraq:

Yarısından – yerində dingildəyən cırtdan dağ,

Yarısından tər şair – Lal Məhəmməd qayıraq. 

 

***

 

Sən onu təriflə, o səni tərifləsin:

Elə bunu istəyir Sözün düşməni cin.

 

***

 

Heç çəkmisənmi indiyədək intellektual aclıq?!

Çəkmədiyindəndir ki, toxluğunun daddığı – palçıq!

 

***

 

Alplıq, ərənlik, özgürlük, ulusallıq paslandıqca qında:

Dartılacaqsan – Sahnamə ilə Müsibətnamə arasında.

 

***

 

Dərk olunmamış həyat lağlağısından, hırıltısından bəlli:

Pıtrağı təmizlənməmiş absurd ardınca gələcək sellə!

 

***

 

Çox axtardılar bizdə gözəlin yanağında, buxağındakı xalı:

Amma görmədilər onun necədir toplumdakı, dövlətdəki halı.

 

***

 

Burulsa idiomlarında, itsə məcazlarında ədəbiyyat, əlbət, o qədər yaxşı:

Taxılanda gerçək sözə nizə, qalar saçları sığallı, pozulmaz üstündəki nəqşi.

 

***

 

Şair ki gördü dünyanı qurşağından aşağı,

Sözü heç qalxmayacaq başağından yuxarı.

 

***

 

Barrikadalar arasında neytral poeziya:

Sevinir yayındığına çovuyan güllələrdən.

Arxayın zamanlardasa, görəcəksən, budur ha:

Sərdi onu yerə quş dimdiyindən düşən bir dən.

 

***

 

Heç görmüsünüzmü büzüşən dahini:

Arasında məhz belə o, min cahilin. 

 

***

 

Harda itdi, harda batdı, ədəbiyyat, cövhərindəki kişilik:

Bütün vücudundan yağır zil həzzə yanıq yastılanan dişilik.

 

***

 

Quyudadır Batı da, quyudadır Doğu da – 

Oyananla uyuyan seçilməzmiş, doğrudan...

Tək fərqini anladım dibindən gələn səsdən:

Biri ayaq üstdədir, biri kəlləsi üstdə.

 

***

 

Burulğanlar dünyasının qırağında dayanıb lal-mat:

Ölkəmdə yetişir qınında qıvrılan bir ədəbiyyat...

 

***

 

Beynindəki yad məfkurələrin bax ox yerinə çox-çox,

Haçan sancıldı bizə arxadan-öndən, heç xəbərin yox.

Qorxursan – çıxarsan, qanayar, yumağa tapmayasan su...

Yarandan yox, qansızlığından ulayan yalquzağından qorx!

 

***

 

Dolanıb toxdamışıq ədəbiyyat fırfırasına

Çıxmır meyarlarımız çöyür tatı-vur tatılardan

Büllurdan qəlbi, şüşədənmiş canı, tərpətmə, sınar

Loğman ədiblər gətirin doğulardan, batılardan...

 

***

 

İstinad etməyə yoxmuş kimsənən, ey şanlı ədib!

Olsaydı, çeynəməzdin saqqızın Derridanın, Bartın.

Yalanmış beynimizin çanağında özgələr bitib,

Nə varsa, oradan – Qərbin estetikasından dartın!

 

***

 

Yoxsa öndə nəzəriyyən, əldə əsasan:

Göz yox, özünü özgələrə kor əsa san!

 

***

 

Yatmamışıqsa, doğrudanmı, oyağıq?!

Ölməmişiksə, o deməkdirmi, sağıq?!

 

***

 

Avropada əlli il öncə desələr – “Müəllif ölmüş”,

Bizdə indi ayılıb deyəcəklər – “Basdırmışıq çoxdan!”

Keçmədinsə öz tarixində bir ədəbi mərhələni,

Hoppanmaların oldu hədər, bitdin, qaldın geri çağdan...

 

***

 

Görmürsən bu dəngəni, dünya düzənində dəyişən tası?!

Tarix sifariş verib: qəssab ətindən dana basdırması! 

 

***

 

Tutmasan, sənin deyil göydən düşən üç alma:

Ağacını ək ki sən, gözü göydə qocalma.

 

***

 

Coşursan, daşırsan kasa içində

Nəlbəki içində deyir – “məndəki”

Xaqanlıq quran xalq boğuşur hində.

Çıxmır bu dünyanın gen sinəsinə,

Çəkilmir kaman tək, uçmur ox təki!

 

***

 

Varsa Sözün anlayanı – olmayacaq səbət altından tökülən gilas:

Yoxsa, necə sarmaşar Ustad notuna – simləri qırılmış lal kontrabas?!

 

***

 

Özünü hər nəsnədən peyvənd alıb hər nəsnəyə calasan da,

Sənəti – duyğu xıltının axıb töküldüyü bir çala sanma.

 

***

 

Etmədikləri boşluq, etdikləri yanlış – çapıq tək qalır tarixində xalqın.

Nəinki alp, ərən, heç cücə də çıxmayacaq, lax yumurtalar üstündən qalxın!  

 

***

 

O acı janr – satira, arsızlar epoxasında düşübdü dəbdən:

Bir məxmər gicitikan ki, qalın gönləri dalasın gərək hərdən! 

 

***

 

Bu qırmanc dibdən çalacaq hər nəhsi, tərsinə çevrilmiş hər kəsi:

Gözünüz aydın, yeni bir zaman gəlir – taziyanə zəmanəsi!

 

***

 

Özünü şumlamadınsa, əsər deyilmiş yazdığın:

Toxum deyilmiş əkdiyin, yoxsa qəbirmiş qazdığın?!

 

***

 

Hansı söz yandırar səni,

O da oyandırar səni.

 

***

 

Gərilirəm mənanın dib qatını tapınca,

Sən də yürü formanın üst layına çatınca.

 

***

 

Qəhrəmanlıqdır – həqiqəti hənirindən tanımaq,

Ən məşum yalanı bilməkdir – zər libasında yamaq.

 

***

 

Doğranılmaz, parçalanmaz bu Çağın hökmü – Sənin:

Tikələndirsən onu – gündüzü yox kimidir bu gecənin!

 

***

 

Çağın minalanmış ərazilərindən qıvrılıban keçməliyik biz:

Olmaq istəmiriksə qətiyyət anında duruxan bir gələcəksiz!  Baxılıb: 161
Səhv tapdınız? Mətni seçin (qaralayın) və Cntrl + Enter düyməsini sıxmaqla bizə bildirin!

Rəylər(0)

Rəy bildir

Son xəbərlər

Bütün xəbərləri göstər

Biz sosial şəbəkələrdə